Objavljeno u Službene obavijesti, 07.06.2019.

Odluka o odabiru ponude temeljem Javnog poziva za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu ''Banja''

GRADONAČELNIK

KLASA:   620-01/19-01/07

URBROJ: 2188/01-02-19-5

Vinkovci, 6. lipnja 2019.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 1/13. i 2/18.), a na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vinkovaca donosi:

 

O D L U K U

o odabiru ponude temeljem Javnog poziva za dostavu ponude za

uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

 

 

I.

U postupku provedbe Javnog poziva za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ objavljenom na web stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr dana 22. svibnja 2019. godine zaprimljena je jedna ponuda.

 

II.

Ponuda ponuditelja Spasilačkog kluba Vinkovci je u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

 

III.

Grad Vinkovci će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveza.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka