Objavljeno u Službene obavijesti, 29.05.2020.

O D L U K U o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/20-01/14                                                          

URBROJ: 2188/01-02-20-01

Vinkovci, 02. ožujka 2020. god.

 

               Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i  98/19.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.)  Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

O D L U K U

o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica

i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca

 za školsku godinu 2020./2021.

 

I.

      Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca.

       Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

     

II.

       Grad Vinkovci će za školsku godinu 2020./2021. sufinancirati kupovinu radnih bilježnica i ostalog radnog materijala potrebnog za nastavu.

      Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Grada Vinkovaca koji u tekućoj školskoj godini 2019./2020. pohađa I. - VII. razreda, odnosno,  koji će  u školskoj godini 2020./2021. upisati  II. – VIII. razreda i zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom  ima prebivalište u gradu Vinkovci.

         Pravo na sufinanciranje pod uvjetom prebivališta iz prethodnog stavka  ovog članka mogu ostvariti i učenici osnovnih škola izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

 

III.

     Upravni odjel društvenih djelatnosti  i osnovne škole čiji je osnivač Grad Vinkovci zadužuju se izraditi popis učenika koji ostvaruju pravo na jednokratno sufinanciranje, a temeljem popisa učenika izrađenog za ostvarivanje navedenog prava za školsku godinu 2019./2020.

 

     Osnovne škole Grada dostaviti će konačan i ažuriran popis učenika koji ostvaruju pravo na jednokratno sufinanciranje zaključno sa 30. svibnja 2020.  Učenici koji u odnosu na prošlogodišnje popise za ostvarivanje prava budu novo uvršteni na popis za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje morati će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje u  školskoj godini 2020./2021.        

 

  1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  2. Vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka 

 

     Iznimno se zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala može podnijeti i nakon roka  iz stavka 2. ove točke u slučaju naknadnog upisa ili iz drugih isključivo opravdanih razloga, a najkasnije do 11. rujna 2020 godine.

 

     Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

 

       Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

  

 

IV.

     Učenicima koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje dodijeliti će se novčani bonovi u protuvrijednosti 500,00 kn (pet stotina kuna).

    Novčani bonovi moći će se iskoristiti prilikom kupovine isključivo radnih bilježnica i ostalog radnog materijala u knjižarama na području Grada Vinkovaca s kojima Grad Vinkovci

zaključi sporazume temeljem Javnog poziva.

 

 

V.

     Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

 

VI.

     Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti, osnovne škole kojima je Grad Vinkovci osnivač i Upravni odjel za proračun i financije.

 

VII.

     Ova Odluka stupa na snagu prvog danaod dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

      Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Grada Vinkovaca, internetskim stranicama i oglasnim pločama osnovnih škola.

 

 

 

                                                                                            

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Odluka