Objavljeno u Službene obavijesti, 06.07.2018.

Natječaj za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

URBROJ: 2188/01-02-18-1 Vinkovci, 04. srpnja 2018. god.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11 i 64/15), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), temeljem ranije donesenih važećih Zaključaka, te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/15, URBROJ: 2188/01-02-11-4, KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, oba od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/91, URBROJ: 2188/01-02-12-1, od 01. listopada 2012. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 944-15/18-01/56, URBROJ: 2188/01-02-18-1, KLASA: 940-01/16-01/05, URBROJ: 2188/01-02-18-6, KLASA: 372-03/18-01/22, URBROJ: 2188/01-02-18-1, KLASA: 372-03/18-01/22, URBROJ: 2188/01-02-18-2, KLASA: 372-03/18-01/23, URBROJ. 2188/01-02-18-1, svi od 11. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Vinkovaca r a s p i s u j e

N A T J E Č A J za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

I. Raspisuje se natječaj za:

 1. Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

a) poslovni prostor u Vinkovcima, u Ulici bana Josipa Jelačića 34, površine 30,69 m², koji se nalazi desno od ulaza u prizemlju zgrade izgrađene na k.č.br. 3037, upisane u zk.ul.br. 2068, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred F, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.381,05 kuna bez PDV-a,

b) poslovni prostor u Vinkovcima, u Ulici bana Josipa Jelačića 34, površine 29,73 m², koji se nalazi lijevo od ulaza u prizemlju zgrade izgrađene na k.č.br. 3037, upisane u zk.ul.br. 2068, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred F, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.337,85 kuna bez PDV-a,

c) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 29,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred D, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.073,00 kuna bez PDV-a,

d) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 11,30 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 418,10 kuna bez PDV-a,

e) poslovni prostor u Vinkovcima, u ulici A. Stepinca 90, površine 40,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 874/1, upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, energetski certifikat-razred G, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.480,00 kuna bez PDV-a.

Najpovoljnijim ponuditeljima na natječaju za zakup poslovnih prostora pod točkom 1. od a) do e) smanjit će se za 25 % ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Vinkovaca, od 10. veljače 2014. god., a smanjenje će trajati do njegovog ukidanja ovisno o gospodarskim kretanjima u Gradu Vinkovcima i Republici Hrvatskoj. Na iznos mjesečne zakupnine utvrđen na gore navedeni način obračunavat će se zakonska stopa PDV-a. Poslovni prostori pod točkom 1. od a) do e) daju se u zakup u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti, na neodređeno vrijeme, osim poslovnih prostora pod točkom 1. a), b) i e) koji se daju u zakup na određeno vrijeme, do okončanja postupka denacionalizacije.

f) vanjska strana poslovnog prostora u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, koji ima površinu 3,50 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1,00 kune, bez PDV-a, na neodređeno vrijeme, u svrhu postavljanja bankomata. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunavat će se zakonska stopa PDV-a. Vanjska strana poslovnog prostora daje se u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava u svrhu postavljanja bankomata. Zakupnik je dužan prije postavljanja bankomata ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti te izvesti priključke na infrastrukturu o svom trošku, a u skladu s važećim propisima i pravilima struke, bez prava na povrat uloženih sredstava. Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan poslovni prostor dovesti u prvobitno stanje o svom trošku. Zakupnik snosi svu odgovornost i sve troškove za osiguranje bankomata i njegovog sadržaja, te troškove popravljanja i održavanja bankomata.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju osobe sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju prava prvenstva iz ove točke ne može se dati u podzakup.

Pravo prvenstva iz ove točke ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

 1. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi postavljanja montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

a) k.č.br. 1825/1 Nazorov blok oko zgrade sa 20126 m², upisane u zk.ul.br. 7428, I. zona, u površini od 11,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.100,00 kuna,

b) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna,

c) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 480,00 kuna,

d) k.č.br. 5657/1 Park u ul. H.D. Genschera sa 10107 m², upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 12 m², u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

e) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrada u Zagrebačkoj ulici sa 16802 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 11,52 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 921,60 kuna,

f) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2, upisana u zk.ul.br. 9314, II. zona, u površini od 8,10 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 648,00 kuna,

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 1. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, na neodređeno vrijeme, u svrhu postavljanja reklamnih panoa, u k.o. Vinkovci i to:

a) Dva panoa (montažno-demontažni, dvostrani, samostojeći)

 • na dijelu k.č.br. 2984/4 Oranica u ulici Z. Sremca sa 2762 m2, upisane u zk.ul.br. 958, k.o. Vinkovci,

b) Jedan pano (montažno-demontažni, jednostrani, samostojeći)

 • na dijelu k.č.br. 1181/1 Postor oko zgrade u ulici A. Starčevića sa 11800 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci.

Reklamni panoi mogu biti oglasne površine do 12 m², a početni iznos godišnje zakupnine iznosi 150,00 kn/m2 površine panoa (ako je pano dvostrani plaća se za svaku stranu). Ponuditelj je dužan u ponudi navesti površinu panoa kojega namjerava postaviti.

Zakupnici lokacija obvezni su oglasne panoe postaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u tu svrhu ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti i priključke na infrastrukturu, te isto izvesti o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 1. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu poljoprivredne obrade i to:
 • k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje.

 • k.č.br. 681 Oranica u mjestu sa 2687 m², upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V.N. Selo, po početnom iznosu zakupnine od 202,00 kuna godišnje, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

III. Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

IV. Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja:

 • pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te
 • fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

V. Pisana ponuda treba sadržavati:

 • za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,
 • za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,
 • oznaku nekretnine za koju se natječe,
 • iznos koji se nudi izražen u kunama,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,
 • potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te
 • dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),
 • broj računa za slučaj povrata jamčevine,
 • punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

VI. Svaki ponuditelji za zakup nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine. Ponuditelji za zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa dužni su na ime jamčevine uplatiti 500,00 kuna pojedinačno za svako oglasno mjesto. Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR4023400091848700005 (poziv na broj: HR24,7889-9401180141). Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu. Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

VII. Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – „ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ ili „ZAKUP VANJSKE STRANE POSLOVNOG PROSTORA“ ili „ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KIOSK“ ili „ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OGLASNE PANOE“ ili „ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU“, putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

VIII. Javno otvaranje ponuda održat će se 16. srpnja 2018. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

IX. Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

X. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

XI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, odnosno zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XII. Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215.

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.