Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 16.10.2020.

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/20-01/01

URBROJ: 2188/01-02-20-2

Vinkovci, 16. listopada 2020. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09, 01/13 i 02/18), članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/19) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ: 2188/01-02-20-2 od 12. listopada 2020.g.) objavljuje    

 

NATJEČAJ

za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.

 

Članak 1.

Pravo na dodjelu gradskih stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju prebivalište na području grada Vinkovaca,
 • da prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole iznosi najmanje 4,50 i
 • ne ostvaruju pravo na stipendiju drugog subjekta.

Članak 2.

Zahtjevi za stipendiju podnose se isključivo na obrascu koji izdaje Upravni odjel društvenih djelatnosti, a koji se može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca i u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

 

 

Članak 3.

U školskoj godini 2020./2021. dodijeliti će se 60 gradskih stipendija za koje se mogu natjecati svi redoviti učenici srednjoškolskih obrazovnih programa od II. do V. razreda koji ispunjavaju uvjete iz članka 1. Natječaja.

Članak 4.

Učenička stipendija utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, koja će se u pravilu isplaćivati kroz 10 jednakih mjesečnih anuiteta.

Članak 5.

Kriteriji temeljem kojih će se vršiti bodovanje pristiglih zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija su sljedeći:

 • uspjeh u učenju,
 • uspjeh na natjecanjima znanja,
 • ostale posebnosti u kućanstvu podnositelja,
 • prihodovni kriteriji po članu kućanstva.

Članak 6.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu stipendija iznosi 15 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu.

Članak 7.

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje Zahtjeva.

Članak 8.

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se:

 1. preslika osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva te preslike osobnih iskaznica svih punoljetnih članova kućanstva,
 2. potvrda srednje škole o statusu redovitoga učenika u školskoj godini 2020./2021.,
 3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole,
 4. izjava podnositelja Zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć drugoga subjekta (izjava je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu stipendije),
 5. izjava o članovima kućanstva (izjava je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu stipendije),
 6. potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za godinu koja prethodi godini u kojoj se objavljuje Natječaj,
 7. dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (ukoliko je primjenjivo),
 8. potvrda, rješenje ili drugi odgovarajući dokaz:
 • da je učenik dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (ukoliko je primjenjivo),
 • da učenika uzdržava samohrani roditelj ili kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo),
 • da je roditelj učenika civilni invalid s utvrđenim invaliditetom 80% i više (ukoliko je primjenjivo),
 • ostali članovi obitelji koji se školuju - osnovna škola, srednja škola, fakultet (ukoliko je primjenjivo).

Članak 9.

Zahtjeve za dodjelu stipendija razmatra Povjerenstvo za stipendije koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo temeljem kriterija iz članka 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja Zahtjeva.

U roku od 8 dana od dana objave redoslijednih lista podnositelji Zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Članak 10.

Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi koji su dostavljeni van propisanog roka neće se uzeti u razmatranje te će o istome njihovi podnositelji biti obavješteni u roku od 14 dana od dana zatvaranja natječaja.

Članak 11.

Zahtjevi za učeničku stipendiju dostavljaju se preporučeno putem pošte, osobno u zatvorenoj omotnici ili skenirano putem e-mail pošte na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

Službena e-mail pošta za dostavu zahtjeva:

tomislav.cavar@vinkovci.hr

Uz naznaku

„NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJA GRADA VINKOVACA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.“

 

 

                                                                                                                       Gradonačelnik

                                                                                                                Ivan Bosančić, mag.oec.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Pravilnik o dodjeli učeničkih stipendija

Zahtjev za učeničku stipendiju