Objavljeno u Službene obavijesti, 25.10.2019.

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/19-01/03

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 25.listopada 2019. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13.,137/15. i 123/17.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.) i članaka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ: 2188/01-02-19-1, datum 14. listopada 2019) objavljuje     

 

NATJEČAJ

za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

 

Članak 1.

Pravo na dodjelu gradskih stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju prebivalište na području grada Vinkovaca,
 • da prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole iznosi najmanje 4,50 i
 • ne ostvaruju pravo na stipendiju drugog subjekta.

 

Članak 2.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Upravni odjel društvenih djelatnosti, a koji se objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca i u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

 

 

 

 

Članak 3.

Učeničke stipendije dodjeljuju se za jednu školsku godinu te će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine.

 

Članak 4.

Za školsku godinu 2019./2020. dodijeliti će se maksimalno 60 učeničkih stipendija na način da će se 20 stipendija dodijeliti učenicima 2. razreda srednjih škola, 20 stipendija dodijeliti će se učenicima 3. razreda srednjih škola i 20 stipendija dodijeliti će se učenicima 4. razreda srednjih škola.

Članak 5.

Učenička stipendija utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, koja će se u pravilu isplaćivati kroz 10 jednakih mjesečnih anuiteta.

 

Članak 6.

Kriteriji temeljem kojih će se vršiti bodovanje pristiglih zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija su sljedeći:

 • uspjeh u učenju – moguće ostvariti maksimalno 80 bodova,
 • uspjeh na natjecanjima znanja – moguće ostvariti maksimalno 20 bodova,
 • ostale posebnosti u kućanstvu podnositelja – moguće ostvariti maksimalno 15 bodova, te
 • prihodovni kriteri po članu kućanstva – moguće ostvariti maksimalno 35 bodova.

 

Članak 7.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

 

Članak 8.

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

 

Članak 9.

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se:

 1. Preslika domovnice ili osobne iskaznice kandidata, preslika osobnih iskaznica svih punoljetnih članova kućanstva;
 2. potvrda srednje škole o statusu redovitoga učenika i upisanoj godini u školskoj godini 2019./2020.;
 3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole;
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć drugoga subjekta (na obrascu Upravnog odjela);
 5. izjava podnositelja zahtjeva o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (na obrascu Upravnog odjela);
 6. izjava o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela);
 7. potvrda poslodavca o prosjeku plaće  za posljednja 3 (tri) mjeseca prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu, odnosno zadnja tri odreska od mirovine za članove koji su u mirovini; potvrde Porezne uprave o visini dohotka u godini prije raspisivanja natječaja za sve članove kućanstva, preslika potvrde Centra za socijalnu skrb za korisnika stalne novčane pomoći; potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen);
 8. dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno ili međunarodno (u srednjoj školi) u prethodnoj školskoj godini (ukoliko je primjenjivo);
 9. potvrda, rješenje ili drugi odgovarajući dokaz:
 • da je učenik dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (ukoliko je primjenjivo);
 • da učenika uzdržava samohrani roditelj ili kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo);
 • da je roditelj učenika civilni invalid s utvrđenim invaliditetom 80% i više (ukoliko je primjenjivo);
 • ostali članovi obitelji koji se školuju (osnovna škola, srednja škola, fakultet).

 

Članak 10.

Zahtjeve za dodjelu stipendija razmatra Povjerenstvo za stipendije koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo temeljem kriterija iz članka 10. i članka 11. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja grada Vinkovaca vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva.

U roku od 8 dana od dana objave redoslijednih lista podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

Članak 11.

Nepotpune zahtjeve ili zahtjevi koji su dostavljeni van propisanog roka neće se uzeti u razmatranje te će o istome njihovi podnositelji biti obavješteni u roku od 14 dana od dana zatvaranja natječaja.

 

Članak 12.

Zahtjeve za stipendije poslati poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

Uz naznaku

„NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJA GRADA VINKOVACA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.“

Gradonačelnik

Ivan Bosančić, mag.oec.


Za sve dodatne informacije zvati na broj telefona 032/638-462 ili na e-mail tomislav.cavar@vinkovci.hr
Prilozi:

 1. Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija

 2. Pravilnik o dodjeli učeničkih stipendija

 3. Zahtjev za učeničku stipendiju

 4. Izjava o broju članova obitelji

 5. Izjava o neprimanju stipendije

 6. Izjava o davanju suglasnosti za obradu podataka