Objavljeno u Službene obavijesti, 21.12.2020.

Natječaj referent za upravno-tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okolišta i upute za natječaj

 

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), v. d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

 1. Referent za upravno-tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša – na neodređeno vrijeme -  1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Ostala specifična znanja i vještine:

 • znanje rada na računalu i primjena rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu (čl. 14. ZSN).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  svjedodžbu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za referenta za upravno-tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“. 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/20-01/08                                                               V. d. PROČELNIK

URBROJ: 2188/01-09-20-1                                                      Davor Mecanović, dipl. iur.   

Vinkovci, 18. prosinac 2020.

 

  

UPUTE ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU


Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu referenta za upravno-tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 141/2020 od 18. 12. 2020. godine 

Rok za podnošenje prijava istječe 28. 12. 2020.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti i u skladu s propisima, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, provođenje izvršenja i obavljanje i drugih odgovarajućih upravnih poslova iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša; surađuje na pripremi lokacijske dokumentacije, surađuje na pripremi i izradi te provođenju i praćenju prostornih planova, građenja, zaštite okoliša i održivog razvitka, gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, vodi evidenciju prostornih planova, izdanih dokumenata iz područja gradnje i zaštite okoliša, vodi informacijski sustav o lokacijama i lokacijskoj dokumentaciji na području Vinkovaca, obavlja poslove pripreme i distribucije podataka i tekstova, vodi evidenciju dokumentacije i korespondencije, šalje obavijesti, utvrđivanje stanja na terenu, arhiviranje, priprema prednacrte akata iz oblasti prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i održivog razvitka, surađuje na pripremi i provođenju projekata iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvitka, postavlja obavijesti na lokacije, utvrđivanje stanja na terenu, arhiviranje, vodi upravni postupak te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta referenta iznosi 1,42 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.950 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:  
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09).

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja temelje se na sljedećim propisima: 

 1.  Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

             2.  Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

             3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

08. siječnja 20201. 10:00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci. 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA