Objavljeno u Službene obavijesti, 28.10.2019.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam

 GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izdavanje stanova u najam

KLASA: 371-01/19-01/19

URBROJ: 2188/01-01-17-12

Vinkovci, 25. listopada 2019.god.

 

Komisija za izdavanje stanova u najam Grada Vinkovaca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 25. listopada  2019. god., temeljem Odluke o davanju gradskih stanova u najam („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 7/08.) i Odluke o izmjeni Odluke o davanju gradskih stanova u najam („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 10/19.) donijela je sljedeću

 

LISTU REDA PRVENSTVA

ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

 

I.

– SAMAC I DVOČLANA OBITELJ -STAN DO 39 m² –

Redni

broj

Ime i prezime

Broj

bodova

Broj

članova obiteljskog domaćinstva

Prihvaća li neodgovarajući stan

1.

DRAGO KRPAN

77

2

DA

2.

JASMINKA GLAVAŠ

72

2

DA

3.

SLAVICA MATIJEVIĆ

62

2

DA

4.

DARKO BESLEMOVIĆ

59

1

DA

5.

ŽELJKO BENKOVIĆ

58

1

DA

6.

ADRIANA ZAGORAC

57

2

-

7.

IVANA ŠARIĆ

57

2

NE

8.

DIJANA NOVAKOVIĆ

56

1

DA

9.

IVICA GUNJAČA

53

1

DA

10.

ANITA STANUŠIĆ MILANOVIĆ

52

2

-

11.

KATA KOPIĆ

52

2

NE

12.

ANDREJA KOLIĆ

52

2

-

13.

IVICA KLANAC

52

1

-

14.

LIDIJA PAVIĆ

47

1

DA

15.

ESMA SALLI

47

1

DA

16.

KATA STRMOTA

47

1

DA

17.

ANA KURAJA

47

1

DA

18.

SNJEŽANA SIĆ JUKIĆ

47

1

DA

19.

SENAD ZUKIĆ

47

1

DA

20.

LIDIJA JURIŠIĆ

44

2

DA

21.

ANTONIJA GLUJIĆ

42

1

DA

22.

GROZDANA PEDIĆ

37

1

DA

 

II.

– TROČLANA OBITELJ -STAN OD 40 DO 51 m² –

Redni

broj

Ime i prezime

Broj

bodova

Broj

članova obiteljskog domaćinstva

Prihvaća li neodgovarajući stan

1.

SLAĐANA TUNJIĆ

77

3

DA

   2.

VLASTA ŽDRAVAC

74

3

NE

3.

ZVJEZDANA MARIĆ

74

            3

DA

4.

IVANA STARČEVIĆ

72

3

DA

5.

NIKOLINA MATANOVIĆ

72

3

DA

6.

IVANA PAPAC

66

            3

           DA

7.

LJUBICA BRIŠEVAC

64

3

DA

 

III.

– ČETVEROČLANA OBITELJ -STAN OD 52 DO 62 m² –

 

Redni

broj

Ime i prezime

Broj

bodova

Broj

članova obiteljskog domaćinstva

Prihvaća li neodgovarajući stan

1.

IGOR HUMPLIK

87

4

DA

2.

DANIJELA VRANJIĆ

86

4

DA

3.

MANUELA KOVAČ

84

            4

-

4.

MARINA KORENIKA

82

4

DA

5.

NIKOLINA JAKUŠ

74

4

DA

6.

IRENA KLOBUČNIK

69

            4

           DA

7.

SNJEŽANA MARIĆ

69

4

DA

8.

VALERIJA MOLNAR SMUD

62

4

DA

9.

BILJANA ŠEMPEROVIĆ

59

4

DA

 

 

 

IV.

– PETERO ILI VIŠE ČLANOVA OBITELJI -STAN IZNAD 63 m² –

Redni

broj

Ime i prezime

Broj

bodova

Broj

članova obiteljskog domaćinstva

Prihvaća li neodgovarajući stan

1.

VLADIMIR PETROVIĆ

104

6

DA

2.

SANDRA GLAVAŠ

94

5

NE

3.

MIRELA ŠKORIĆ

93

            5

DA

4.

RENATA LEVAKOVIĆ

82

5

DA

 

V.

Lista reda prvenstva KLASA: 371-01/17-01/12, URBROJ: 2188/01-01-17-12 od 09. studenog 2017. god. stavlja se izvan snage.

VI.

Ova lista je konačna, te stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Mirela Fabijan, bacc. admin. publ.

 

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam