Objavljeno u Službene obavijesti, 04.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - javna rasvjeta Zagrebačke ulice od ulice V. Kovačića do Zvonarske

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000012

URBROJ: 2188/01-09-19-0008

Vinkovci, 04.03.2019.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD VINKOVCI,HR-32100 Vinkovci, Bana Jelačića 1, OIB 67648791479 zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančiću, mag. oec., temeljem članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) dana 04.03.2019. godine, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

I.       Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije, građevine 2. skupine - javna rasvjeta Zagrebačke ulice od ulice V. Kovačića do Zvonarske

na katastarskim česticama k.č. broj 6711 i 6709 k.o. Vinkovci I, Vinkovci, Zagrebačka ulica.

 

Investitor je GRAD VINKOVCI,HR-32100 Vinkovci, Bana Jelačića 1, OIB 67648791479.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

 

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča ovog Upravog tijela

od 04.03.2019. godine do 14.03.2019. godine

2.   Mrežna stranica Grada Vinkovci

od 04.03.2019. godine do 14.03.2019. godine

3.   Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje. 

    Javni poziv