Objavljeno u Službene obavijesti, 07.11.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000065

URBROJ: 2188/01-09-18-0007

Vinkovci, 06.11.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, zastupan po direktoru Draženu Milinković, dipl.ing.stroj.

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca - II FAZA, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj: 5776/21 i 6081 k.o. Vinkovci II, k. č. broj:  6723, 1825/1, 6717/1, 6682, 523/1, 6688/1, 6691, 6690, 325/2, 321/9, 321/24 i 372/21 k.o. Vinkovci I, k. č. broj: 1588/1 i 1082/1 k.o. Vinkovačko Novo Selo Vinkovci.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.11.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,

          u trajanju od 07.11.2018.godine do 19.11.2018. godine.,

  1. Mrežna stranica Grada Vinkovaca,

u trajanju od 07.11.2018.godine do 19.11.2018. godine.,

  1. Na katastarskim česticama za koju se izdaje akt,

U spis, ovdje. 

Javni poziv