Objavljeno u Službene obavijesti, 22.02.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine GRAD-EXPORT d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000073

URBROJ: 2188/01-09-19-0012

Vinkovci, 21.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD-EXPORT d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Zalužje 15, OIB 90758030057, zastupan po direktoru Petru Šimić iz Vinkovaca, A. Akšamovića 50, OIB 24300741409.

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje gospodarske građevine, proizvodne namjene, 2. Skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k. č. broj 5625/16 u k. o. Vinkovci II, (Vinkovci, Zajužje bb) koja će se formirati spajanjem k. č. broj 5625/16 i 5625/21 u k. o. Vinkovci II, Vinkovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.03.2019. godine u 10:00 sati, (utorak) na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA Darija Bogadi, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela od 22.02.2019. godine do 04.03.2019. godine.
  2. Mrežna stranica Grada Vinkovci, od 22.02.2019. godine do 04.03.2019. godine.
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt.
  4. U spis, ovdje.
Javni poziv