Objavljeno u Službene obavijesti, 16.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIJA BOŽANOVIĆ BRKIĆ, VINKOVCI, LJESKOVAČKA 9

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000020

URBROJ: 2188/01-09-19-0009

Vinkovci, 15.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA BOŽANOVIĆ BRKIĆ, HR-32100 VINKOVCI, LJESKOVAČKA 9

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju (dogradnju) građevine stambene namjene, 2. skupine

na postojećoj građevnoj čestici 850 k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci, A. Stepinca 66).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.04.2019. godine (petak) u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela u trajanju od 16.04.2019. godine do 25.04.2019. godine.

  2. Mrežna stranica Grada Vinkovci u trajanju od 16.04.2019. godine do 25.04.2019. godine.

  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt, u trajanju od 16.04.2019. godine do 25.04.2019. godine.

  4. U spis, ovdje.
Javni poziv