Objavljeno u Službene obavijesti, 26.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta k.č.br. 519/2 k.o. Mirkovci

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000038

URBROJ: 2188/01-09-18-0009

Vinkovci, 26.07.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

  1. Temeljem članka 116. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. istoga članka Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.) poziva se stranka u postupku RANKA VUČKOVIĆ, RS-11080 ZEMUN, VOJNI PUT na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

-      građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - obiteljska kuća s jednim stanom (P+Pk) na građevnoj čestici k.č.br. 519/2 k.o. Mirkovci, Mirkovci, Panonska 80.

Investitor je ZORAN GELJIĆ, HR-32100 VINKOVCI, ANDRIJE MAJSTOROVIĆA 4.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravog odjela

od 26.07.2018. do 06.08.2018.

  1. Mrežna stranica Grada Vinkovci

od 26.07.2018. do 06.08.2018.

  1. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  2. U spis, ovdje.

Javni poziv