Objavljeno u Službene obavijesti, 31.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC 55 - ulice Ruđera Boškovića, Hrvoja Vukčića - Hrvatinića i Nikole Tordinaca u kružni tok, infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000011

URBROJ: 2188/01-09-19-0005

Vinkovci, 31. 07. 2019. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas (investitora, vlasnike nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelje stvarnih prava na tim nekretninama) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
 2. -     rekonstrukciju građevine - rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC 55 - ulice Ruđera Boškovića, Hrvoja Vukčića - Hrvatinića i Nikole Tordinaca u kružni tok, infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2 skupine

  na postojećim građevnim česticama 6293/1, 6298, 6295/3, 6294/4, 6294/3, 6097/1, 5466/1, k.o. Vinkovci II (Vinkovci, Ruđera Boškovića, Hrvoja Vukčića - Hrvatinića i Nikole Tordinaca).

 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13. 08. 2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, kralja Zvonimira 1, soba 4/1.
 4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela (od 01. 08. 2019. do 12. 08. 2019.)
 2. Mrežna stranica(od 01. 08. 2019. do 12. 08. 2019.)
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt(od 01. 08. 2019. do 12. 08. 2019.)
 4. U spis, ovdje
Poziv