Objavljeno u Službene obavijesti, 26.11.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Građevinska dozvola - podnositelj zahtjeva LEON HARHAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000072 URBROJ: 2188/01-09-20-0013

Vinkovci, 26.11.2020.

 

 

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta – Građevinska dozvola

  • podnositelj zahtjeva LEON HARHAJ, HR-32100 Vinkovci, Hansa Dietricha Genschera 93, OIB 84118647945

 

  • dostavlja se

 

  1. Pozivaju se sve zainteresirane stranke u postupku vlasnik i nositelji drugih stvarnih prava  na k. č. broj 5599/13 u k. o. Vinkovci II, nekretnine koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

–   rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine

na postojećoj građevnoj čestici 5595 k.o. Vinkovci II (Vinkovci, H.D. Genschera 93).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.12.2020. (utorak) u 14:30 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 - ovaj Upravni odjel soba 10/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.