Objavljeno u Službene obavijesti, 28.03.2019.

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Vinkovce

Javni poziv

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-06/19-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 27. ožujak 2019. godine    

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 34. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ 118/2018.), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini, KLASA:112-06/19-01/01, URBROJ: 2188/01-02-19-1 od 26. ožujka 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja

radnog odnosa u Grad Vinkovce

 

 

za sljedeća radna mjesta:

 

1.    UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

- računovodstveni referent za poslove naplate i praćenja proračuna, 1 polaznik/ca,

Uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske struke,

- poznavanje rada na osobnom računalu.

 

2.   UPRAVNI ODJEL ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

- stručni suradnik za poslove turizma, 1 polaznik/ca,

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

- poznavanje rada na osobnom računalu.

 

            Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može se primiti osoba do navršenih 30 godina života ako:

-          je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

-          bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

 

Za kandidate ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.).

Za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenoga Zakona.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuje te priložiti sljedeće priloge:

 

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),
  4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  7. potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora

dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Za odabrane kandidate podnijet će se zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tim osobama sklopiti ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

            Izabrani polaznici nisu službenici Grada Vinkovaca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

            Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Vinkovci (za stručno osposobljavanje), Bana J. Jelačića 1, Vinkovci, u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

            Javni poziv objavit će se na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                         

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.