Objavljeno u Službene obavijesti, 19.09.2019.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi Bartola Kašića Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 550-01/17-01/20

URBROJ: 2188/01-06-19-80

Vinkovci, 19. rujna 2019. godine

 

Grad Vinkovci u sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 u osnovnoj školi Bartola Kašića Vinkovci

 

 

I.

 

Broj pomoćnika u nastavi:  1

 

Mjesto rada:  Osnovna škola  Bartola Kašića, Bartola Kašića 48, Vinkovci

 

Radno vrijeme: 25 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebi učenika

                           s teškoćama u razvoju

 

Prijevoz na rad:    Djelomično

 

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine

                           2019/2020

 

 

 

II.

UVJETI

 

–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-           završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
 • vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

 

 

        Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 

-  punoljetnost

-  hrvatsko državljanstvo

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 

      Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

 

 

 

III.

 

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

       Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 

-   Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

-   Potpora u kretanju

-   Potpora pri uzimanju hrane i pića

-   Potpora u obavljanju higijenskih potreba

-   Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

-   Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

-   Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

 

 

 

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

 

V.

 

 

ODABIR KANDIDATA

 

       Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata u sklopu projekta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015.

 

 

 

VI.

 

UGOVORNI UVJETI

 

       S odabranim pomoćnikom u nastavi škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme,  kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi  pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi će biti upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

 

VII.

 

POSTUPAK PRIJAVE

 

       Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 

 • zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je riječ o nezaposlenoj osobi
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika).
 • Vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac prijave na web stranici Grada https://grad-vinkovci.hr/hr )

 

       Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

      Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

 

 

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

 

      Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

s napomenom

 

„Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“

 

Rok za podnošenje prijava je 27. rujna  2019. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

  

PROČELNICA

          Andrea Vinković, dipl. iur.

Javni poziv
Izjava