Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 04.09.2020.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/20-01/11

URBROJ: 2188/01-06-20-03

Vinkovci, 02. rujna 2020.

 

 

      U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci, temeljem članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09, 01/13 i 02/18)  Grad Vinkovci  objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

 

I.

Broj pomoćnika u vrtiću:  6

 

Mjesto rada:  Dječji vrtić Vinkovci

 

Radno vrijeme: 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme

 

Prijevoz na rad:    Djelomično

 

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme do 30.06. 2021.

 

 

II.

UVJETI

 

 •   završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

      2.)  da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.)

      3.)   punoljetnost

      4.)   hrvatsko državljanstvo

      5.)   zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

      6.)   završena  edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

       Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

III.

 

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U VRTIĆU

 

       Poslovi pomoćnika su:

 

-   Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

-   Potpora pri savladavanju socijalno - psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera

-  Suradnja s odgajateljima/cama u zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te poticanju razvoja svakog djeteta prema njegovim sposobnostima

 

 

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

 

 

V.

 

ODABIR KANDIDATA

 

       Odabir kandidata za pomoćnike u vrtiću  izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata.

       

VI

UGOVORNI UVJETI

 

       S odabranim pomoćnicima Dječji vrtić  Vinkovci će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2021. kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama djeteta s teškoćama u razvoju.

       Po sklapanju ugovora o radu i početku rada  pomoćnici  će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

VII.

POSTUPAK PRIJAVE

 

       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u vrtiću dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 • zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)

 

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

 

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi

 

 • obostrana preslika osobne iskaznice

 

 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

 

 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati  (preslika)

 

 • Vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac prijave na web stranici Grada https://grad-vinkovci.hr/hr )

 

       Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

      Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

 

  

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

 

      Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

s napomenom

 

„Prijava za obavljanje poslova PUN u vrtiću“.

 

       Rok za podnošenje prijava je 14. rujna 2020. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

      Dodatni upiti i informacije na mail drustvene@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/ 638 466.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka