Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2022.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

GRADONAČELNIK                                            

KLASA: 602-02/22-01/10

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 31. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka III. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/10; URBROJ: 2196-4-2-22-1 od 31. kolovoza 2022. godine) Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade

polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. 

 

I

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda srednjih škola na području grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2022./2023.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz prethodnog stavka mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu mogu ostvariti i učenici iz Ukrajine koji upisuju prvi razred srednje škole na području grada Vinkovaca, uz uvjet da posjeduju važeću iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom s naznakom mjesta i adrese stanovanja na području Vinkovaca.

 

II

Roditelj/skrbnik učenika prvog razreda srednje škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2022./2023. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1 ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

  • osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2
  • poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci    
  • skenirano na e-mail: drustvene@vinkovci.hr

 

III

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 05. rujna do 07. listopada 2022. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

IV

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

 

V

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

VI

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

032/ 638 - 466,   032/ 638 - 462  ili email: drustvene@vinkovci.hr  

                                                                                                                                                                                                                                                           GRADONAČELNIK

      Odluka                                                                                                                                                                                                                                                    Ivan Bosančić, mag.oec.

4. Zahtjev_SS_2022.odt