Objavljeno u Službene obavijesti, 05.06.2018.

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

GRADONAČELNIK KLASA: 620-01/18-01/07 URBROJ: 2188/01-02-18-1 Vinkovci, 4. lipnja 2018.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br.33/01.,60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

I. Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

II. Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 15. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2018. godine u vremenu od 10 do 18 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promjeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta. III. Organizator je dužan uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi koju će činiti najmanje dva (2) spasitelja koji djeluju sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe. Spasitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • moraju biti stariji od 18 godina,
  • moraju imati završen tečaj za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa. Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasitelja. Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći. IV. U Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu na poziciji 4162, konto 32399 planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna za organizaciju Službe spašavanja života na vodi. Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca. V. Ponuda mora sadržavati:
  • Troškovnik organizacije Službe spašavanja života na vodi,
  • Presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra prijavitelja,
  • Potpisan i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju. VI. Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana od dana objave Javnog poziva. Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD VINKOVCI Upravni odjel društvenih djelatnosti Bana J. Jelačića 1 s naznakom „JAVNI POZIV – BANJA“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje. VII. Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. O donesenoj odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem. S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

VIII. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte mario.juric@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 327. Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

Gradonačelnik Ivan Bosančić, mag.oec.

Izjava o nekažnjavanju