Objavljeno u Službene obavijesti, 17.01.2024.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca - MJERA 2 - Novi poduzetnici

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/22-01/05

URBROJ: 2196-4-2-24-177                                                                                                         

Vinkovci, 17. siječnja 2024. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca, KLASA: 302-01/22-01/05, URBROJ: 2196-4-1-22-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 12/22), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva

na području grada Vinkovaca - MJERA 2 - Novi poduzetnici

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća:

MJERA 2:  Novi poduzetnici

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potporu male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije L 352/1 i 215/3).

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem i koji  obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge:

 • Koji imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca
 • Koji su osnovani najranije u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode danu objave ovog Javnog poziva 
 • Koji po prvi put koriste sredstva Grada Vinkovaca za početak obavljanja poslovne djelatnosti
 • Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
 • Koji imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • Koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • Koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
 • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Koji nisu trenutno u blokadi

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007 OZNAKA 68), 

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92), 

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. i 6. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca.

 

Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture te cestovnog prometa.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Potpore se dodjeljuju za troškove:

 -   otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta (administrativni troškovi),

-    nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata,

-    inventara

-    izrade promotivnih materijala

-    izrade i održavanja web stranice

-   edukacija

-  PDV po prihvatljivim računima – ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV- a.

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca.

 

Potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 1.000,00 € po plaćenim računima (računi ne smiju biti plaćeni gotovim novcem).

 

Troškovi nabave vozila, mobilnih uređaja, kao i troškovi kupnje i ugradnje rabljenih strojeva i opreme nisu prihvatljivi.

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a.

 

Prihvatljivi su troškovi nastali od dana registracije subjekta u pripadajućem registru do 31.10.2024. godine.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrat će se da je prekršio uvjete ovog Javnog poziva.

 

 

 1. SREDSTVA

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 35.000,00 €.

 

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom. 

 

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca (MVK obrazac) zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati - Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca - MJERA 2 - Novi poduzetnici“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/569-451 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr . 

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 17.01.2024. godine do 31.10.2024. godine.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Prijava se podnosi se na obrascu MVK uz koji se prilaže:

 1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 2. Preslika osobne iskaznice, OIB, IBAN žiro računa
 3. Skupna izjava
 4. Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za podnositelja i povezane tvrtke
 6. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 7. Izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 8. Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani u razdoblju nakon registracije subjekta pa do 31.10.2024. godine koji nisu plaćeni gotovim novcem
 9. Potvrda HZMO-a iz koje je razvidna zaposlenost samo u subjektu koji se prijavljuje na natječaj

 

Upravni odjel gospodarstva će za svakog pojedinog prijavitelja pribaviti Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke.

 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca prema redoslijedu pristiglih prijava do iskorištenja sredstava, a Odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Upravnog odjela gospodarstva donosi gradonačelnik. 

 

     Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena. 

     Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja kroz fazu Administrativne provjere dostavljene dokumentacije koja će se temeljiti na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena.

 

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore. 

 

Isplata odobrenih sredstava vršit će se redoslijedom kojim su korisnici navedeni u tablici Odluke o dodjeli bespovratne potpore.

 

 

 

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

KATEGORIJA

KORISNIKA

DA

NE

1.

Priložen Prijavni obrazac MVK

svi

 

 

 

-prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisom od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama

svi

 

 

2.

Priložena je Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

svi

 

 

 

-priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

3.

Preslika osobne iskaznice, OIB, IBAN žiro računa

svi

 

 

4.

Priložen je obrazac Skupne izjave 

svi

 

 

 

-obrazac skupne izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom

svi

 

 

5.

Priložena je Izjava o povezanim osobama i korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

svi

 

 

 

-obrazac izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom

svi

 

 

6.

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja

svi

 

 

 

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

svi

 

 

7. 

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

svi

 

 

8.

Izvadak iz sudskog/obrtnog registra

svi

 

 

 

ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (može biti neslužbena kopija)

svi

 

 

9.

Računi 

svi

 

 

 

računi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani u razdoblju nakon registracije subjekta do 31.10.2024. godine i ne smiju biti plaćeni gotovim novcem

svi

 

 

10.

Potvrda HZMO-a iz koje je razvidna zaposlenost samo u subjektu koji se prijavljuje na natječaj

svi

 

 

 

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Iznos potpore bit će definiran Ugovorom.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

Ukoliko poduzetnik ne ispoštuje preuzete obveze o broju zaposlenih i mjestu provođenja aktivnosti mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

 

Korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog poziva minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

 

Potpora za Nove poduzetnike ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore.

 

Prijavom na ovaj Javni poziv prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrhu prijave na ovaj Javni poziv.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr 

 

 

 

                                                           GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 1. Prijavni obrazac MVK.docx

2. Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.docx

3. Skupna izjava.docx

4. Izjava o povezanim osobama i koriτtenim potporama male vrijednosti povezanih osoba.docx

5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font