Objavljeno u Službene obavijesti, 06.05.2019.

Javni poziv - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "CE-ZA-R"

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009

URBROJ: 2188/01-09-19-0009

Vinkovci, 06.05.2019.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu koji je podnio HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751, zastupana po punomoćniku Vladimiru Čavloviću, dipl.ing., direktoru distribucijskog područja Elektra Vinkovci, temeljem članka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) dana 06.05.2019. godine, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

I. Pozivaju se stranke u postupku (podnositelj zahtjeva, vlasnici i nositelji stavarnih prava na nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola) na uvid u spis predmeta, odnosno uvid u idejni projekt broj IP 010/19 od travnja 2019. godine, ovlašteni projektant Mario Kaksa, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2691 (DRAWING d.o.o. Vinkovci HR-32100 Vinkovci, Duga 24I, OIB 48278155177) - MAPA 1/1, u postupku izdavanja lokacijske dozvole koji je podnio HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751, zastupan po punomoćniku Vladimiru Čavloviću, dipl.ing., direktoru distribucijskog područja Elektra Vinkovci, za zahvat u prostoru:

  • KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "CE-ZA-R", Vinkovci

  • građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucija električne energije, građevine 2. skupine na katastarskim česticama broj 734, 1555/1, 792/1, 783 k.o. Vinkovačko Novo Selo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravog odjela

od 06.05.2019. do 16.05.2019.

  1. Mrežna stranica Grada Vinkovci

od 06.05.2019. do 16.05.2019.

  1. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt

od 06.05.2019. do 16.05.2019.

  1. U spis, ovdje