Objavljeno u Službene obavijesti, 15.11.2018.

Javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za radno mjesto - računovodstveni referent ulaznih računa i posebnih evidencija – vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica i upute, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam vježbenika radi osposobljavanja za radno mjesto:

  • Računovodstveni referent ulaznih računa i posebnih evidencija – vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

  • srednja stručna sprema ekonomske struke

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

 

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis,

-  svjedodžbu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočit izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika-računovodstveni referent ulaznih računa i posebnih evidencija u Upravnom odjelu za proračun i financije“.

 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                  

KLASA: 112-06/18-01/02                                                           GRAD VINKOVCI

URBROJ: 2188/01-11-18-1                                                      UPRAVNI ODJEL ZA

 PRORAČUN I FINANCIJE

Vinkovci, 12. studeni 2018. god.                                                     PROČELNICA

                                                                                                     Sanja Lozić, dipl. oec.

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA – RAČUNOVODSTVENI REFERENT ULAZNIH RAČUNA I POSEBNIH EVIDENCIJA U UPRAVNOM ODJELU ZA PRORAČUN I FINANCIJE


Podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 100 od 14. 11. 2018. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 22. 11. 2018.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA   

Obavlja administrativne poslove zaprimanja ulaznih računa i zavodi ih u knjigu ulaznih računa, te provjerava njihovu suštinsku i računsku ispravnost prema ugovorima, narudžbama i primkama, provjerava njihovu potpunost i vjerodostojnost, dostavlja račune u nadležni odjel na ovjeru te ih potom likvidira. Vodi sustavne evidencije izvršenja ugovora po dospjelim računima. Vrši obračune i sustavne evidencije i njihovo usklađenje s glavnom knjigom. Stanova na kojima postoji stanarsko pravo, dugogodišnjih ugovora o sufinanciranju evidenciju osnovnih sredstava, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,31 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vježbeniku se određuje plaća u iznosu 85% koeficijenta složenosti poslova za koje se osposobljava.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela temelje se na slijedećim propisima:
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst- dostupno na internetskim stranicama Narodnih novina)

2.  Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.)

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja djelokruga rada

1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018)

3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)

 

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

03. prosinca 2018. (ponedjeljak) u 9,30 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA