Objavljeno u Službene obavijesti, 05.12.2019.

JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu namještenika/ce na radno mjesto: - pomoćni djelatnik/ca za poslove protokolarnih događanja i pomoćne poslove na priredbama i manifestacijama koje organizira Grad

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu namještenika/ce na radno mjesto pomoćnog djelatnika/ce za poslove protokolarnih događanja i pomoćne poslove na priredbama i manifestacijama koje organizira Grad u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 118/2019 od 04. prosinca 2019. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 12. prosinca 2019.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA  

Obavlja tehničke i pomoćne poslove pri organizaciji gradskih priredbi i manifestacija, protokolarnih događanja, prijema gostiju i stranaka kod gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, posluživanje napitaka gostima, obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pomoćnog djelatnika/ce iznosi 1,04 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4.710 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18)
  3. Odluka o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca

(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/13 i 9/14-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju.

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

17. prosinac 2019. (utorak) u 11 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta ZSN), v. d. pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu namještenika/ce na radno mjesto:

  • pomoćni djelatnik/ca za poslove protokolarnih događanja i pomoćne poslove na priredbama i manifestacijama koje organizira Grad – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

 

  • srednja stručna sprema društvene, turističke, ugostiteljske ili druge odgovarajuće struke.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

 

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis,

-  svjedodžbu 

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočit izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za pomoćnog djelatnika/cu u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika“.

 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-02/19-01/07

URBROJ: 2188/01-03-19-5

Vinkovci, 29. studeni 2019.

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL ZA

POSLOVE GRADONAČELNIKA

V. D. PROČELNIKA

Marko Jureta, dipl. oec.

 

Javni natječaj
Upute