Objavljeno u Službene obavijesti, 27.01.2022.

Javni natječaj i upute za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja Grada i za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na neodređeno vrijeme

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

1.       Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja Grada- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist tehničke, ekonomske ili pravne struke

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,

- položen državni stručni ispit.

 

2.       Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, pravne ili druge društvene struke

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova i upravljanje Upravnim odjelom

- položen državni stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu  (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu  

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada i/ili „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-02/22-02/01                                                                 GRADONAČELNIK

URBROJ: 2196-4-2-22-1                                                                 Ivan Bosančić, mag. oec. 

Vinkovci, 19. siječnja 2022.PODACI I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE: 

1.       Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada

2.       Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br.  11/2022. od 26. siječnja 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava istječe 03. veljače  2022. godine.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA: 

1.       Pročelnik/ca Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada rukovodi Odjelom sukladno zakonu i propisima, organizira i koordinira rad Odjela, kontinuirano prati stanje i procese u oblasti komunalnog gospodarstva i uređenja grada, vodi i koordinira poslove u vezi realizacije projekata iz oblasti gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, odgovara za pravovremeno obavljanje poslova, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela.

2.        Pročelnik/ca Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša: stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje poslova, doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća. Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela. Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecanja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu. Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela. Rukovodi Odjelom, izvršava zadatke i poslove iz njegove nadležnosti sukladno zakonu, propisima, Statutu te utvrđenim politikama. Organizira i koordinira rad Odjela, daje djelatnicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika, brine se o funkcioniranju Odjela, odgovara za zakonit, pravilan i pravodoban rad, dužan je izvješćivati izvršno tijelo o stanju u Odjelu te o radu Odjela, a sve prvenstveno u svrhu ostvarivanja prava i dužnosti građana. Donosi procjenu o potrebi upošljavanja novih uposlenika, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, izrađuje prijedloge akata za sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnika, stručnih savjetodavnih tijela. Proučava stanje u određenim područjima, osobito u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa i mjera te pojava koje nastaju u njihovom provođenju te u svezi s tim priprema izvješća i druge stručne materijale. Vodi upravni postupak te obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je 3,20 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (5.200 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

 

 TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

A)     Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta (za oba pročelnika) temelje se na sljedećim propisima:  

 

  1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), 
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

 

B)     Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na sljedećim propisima:

 

1.       Za pročelnika/cu Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada:

 

a)        Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20),

b)        Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), 

c)        Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/18).

 

2.       Za pročelnika/cu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

a)        Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

b)        Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

c)        Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (pisano testiranje) ODRŽAT ĆE SE:

 

14. veljače 2022. godine u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci:

- u 9,30  sati za pročelnika/cu Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada,

- u 10,30 sati za pročelnika/cu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 

 

Za pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata potrebno je na ulazu u prostore Gradske uprave Grada Vinkovaca predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine br. 121/21). 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

-           koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 

-           koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

-           napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 

-           razgovarati s ostalim kandidatima, 

-           na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA