Objavljeno u Službene obavijesti, 14.09.2020.

Informacija o početku izrade Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, za područje grada Vinkovaca za razdoblje od prosinca 2016. do prosinca 2020. godine i izrade novog Programa zaštite zraka za razdoblje 2021. -2024

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-02/20-01/03

URBROJ: 2188/01-09-20-1

Vinkovci, 14. rujna 2020. godine

 

 

Grad Vinkovci na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.), te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje sljedeću:

INFORMACIJU

 

o početku izrade Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Vinkovaca za razdoblje od prosinca 2016. do prosinca 2020. godine i izrade novog Programa zaštite zraka i Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje 2021. -2024.

 

Tijelo nadležno za izradu Izvješća i novog Programa:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci.

 

Naziv Izvješća i Programa koji se izrađuje:

Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Vinkovaca (2016. - 2020.) za razdoblje od 4 godine.

 

Program zaštite zraka i Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje 2021. -2024.

 

Obuhvat Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka i Programa zaštite zraka:

Administrativno područje grada Vinkovaca sukladno članku 2. Statuta Grada Vinkovaca („Sl. glasnika“ Grada Vinkovaca broj 8/09, 1/13, 2/18.)

 

Popis propisa slijedom kojih se Izvješće i Program izrađuju:

Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19.), članak 13. i članak 14.

 

Sažetak postupka koji će se provesti:

U tijeku je izrada nacrta Izvješća i Programa. Po izradi nacrta Izvješća i Programa isti će biti stavljeni na javni uvid u trajanju od 30 dana, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge. O stavljanju nacrta Izvješća i Programa na javni uvid, javnost će biti pravovremeno obaviještena objavom informacije na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca.                                                                                                                                   

 

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem:

  • e-pošte: ivona.colic@vinkovci.hr; mandica.sankovic@vinkovci.hr
  • putem pošte na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci
  • u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Grada Vinkovaca, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci.

 

 

 

                                                        V.D. PROČELNIK

                                                                                                                                                     Davor Mecanović, dipl. iur.

Informacija