Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2022.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-01/22-01/25

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 31. kolovoza 2022. godine

 

Na temelju članka III. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023., (KLASA: 602-01/22-01/25; URBROJ: 2196-4-2-22-1 od 31. kolovoza 2022. godine) Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada 

polaznicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

 

I

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola na području grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2022./2023.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik prvog razreda osnovne škole koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

Pravo na jednokratnu naknadu mogu ostvariti i učenici iz Ukrajine koji upisuju prvi razred osnovne škole na području grada Vinkovaca, uz uvjet da posjeduju važeću iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom s naznakom mjesta i adrese stanovanja na području Vinkovaca.

II

Roditelj/skrbnik učenika  prvog razreda osnovne škole podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2022./2023. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2, podići u školi ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

 

  Zahtjev se zajedno s dokumentacijom podnosi u školi koju učenik pohađa.

 

III

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 05. rujna do 07. listopada 2022. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

IV

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

V

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

032/ 63 84 62,   032/ 63 84 66 ili e-mail: drustvene@vinkovci.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK

         Odluka                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ivan Bosančić, mag.oec.

4. Zahtjev_OŠ_2022.docx